Διαδικασία Εισαγωγής και Εγγραφής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση του ΠΜΣ  που οδηγεί στο ΜΔΕ θα γίνεται κάθε δεύτερο έτος και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησής τους και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται μέσω του οποίου προκύπτει ο τελικός βαθμός επιτυχίας, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των δυνατοτήτων του επιστημονικού προσωπικού να υποστηρίξει αποτελεσματικά το πρόγραμμα σπουδών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διετία.

Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιότητας:

  1. Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσης (Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας). Γίνεται δεκτή και βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με Μ.Ο. βαθμολογίας, εάν εκκρεμεί η απονομή του Πτυχίου.
  2. Για τους/τις αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής ο έλεγχος των πτυχίων που θα κατατίθενται θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με Μ.Ο. βαθμού πτυχίου τουλάχιστον 7 ή βαθμός που αντιστοιχεί σε αυτό.
  4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που βρίσκεται σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο ή/και ηλεκτρονικό τύπο ή όπως προβλέπεται από αυτή. Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με Μ.Ο. βαθμολογίας), βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με Μ.Ο. βαθμολογίας πτυχίου, ισχύον πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1 και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης ΦΕΚ 5941 Β 12/10/2023, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ). Στην Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εκτός από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που συμμετέχουν στο ΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι/ες συνεργαζόμενοι/ες με το ΠΜΣ Διδάσκοντες/ουσες μέλη ΔΕΠ ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ουσιοεξάρτησης που συνεργάζονται με το ΠΜΣ.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: 

Α΄ φάση:

Κριτήρια επιλογής:

α) βαθμός πτυχίου

β) συνάφεια και βαθμός πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει)

γ) τυχόν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

δ) επίδοση σε γραπτή εξέταση

Διαδικασία:

Πραγματοποιείται μοριοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια α, β, γ, και δ. Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση.

Με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, στην επόμενη φάση θα κληθεί τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων (24) από τον αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα. 

Β΄ φάση:

ε) ατομική συνέντευξη

Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων (επιτυχόντων και επιλαχόντων) προκύπτει από τα μόρια των κριτηρίων επιλογής α, β, γ, δ και ε.

Ο τρόπος της μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων θα καθορίζεται στην προκήρυξη μετά από απόφαση της ΣΕ.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στη Διαύγεια και ακολουθεί πρόσκληση για εγγραφές των επιτυχόντων σε διάστημα που ορίζει η Γραμματεία του ΠΜΣ με ανακοίνωσή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

__________________________________________________________________

Γνώσεις και βιβλιογραφική ενημερότητα  εν γένει για τις εξαρτήσεις
Φιλοσοφία, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και στάσεις για τις εξαρτήσεις
Στάση και επικοινωνία κατά τη συνέντευξη (λεκτική και εξωλεκτική), κοινωνικές δεξιότητες
Στόχοι, κίνητρα και όραμα
Αντίληψη και ικανότητα ανταπόκρισης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Αντίληψη δυνατών και αδύνατων σημείων του
Δεξιότητες και προσαρμοστικότητα (πχ επίλυση συγκρούσεων, προσαρμοστικότητα σε ιδιαίτερες καταστάσεις)
Συνεργατικότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδες
Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Επιλογής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Η Επιτροπή Επιλογής οφείλει να ολοκληρώσει έγκαιρα τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και να συντάξει πίνακα κατάταξης, προκειμένου να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα εισακτέων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο ΠΜΣ όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες που ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Επιλογής ακολουθεί περίοδος υποβολής ενστάσεων, εξέταση πιθανών ενστάσεων, επικύρωση της διαδικασίας από τη ΣΕ και οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στη Διαύγεια και ακολουθεί πρόσκληση για εγγραφές των επιτυχόντων σε διάστημα που ορίζει η Γραμματεία του Προγράμματος με ανακοίνωσή της. Μετά τη λήξη του διαστήματος εγγραφών ακολουθεί πρόσκληση εγγραφής επιλαχόντων/ουσών εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

Scroll to Top