Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του
Τμήματος Ψυχολογίας και είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (Βλ. Κανονισμό του ΠΜΣ και Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης). Λαμβάνει κωδικό μαθήματος και αντιστοιχεί σε 50 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα Α’,
Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών. Αναφέρεται στο παράρτημα διπλώματος και η αξιολόγησή της έχει τη μορφή «Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς».

Κατά τα Α’ και Β’ εξάμηνα φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση διάρκειας 300 ωρών σε Κέντρα Πρόληψης όπου
σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα πρόληψης σε ομάδες παιδιών/εφήβων στο σχολείο ή στην κοινότητα.

Η Πρακτική Άσκηση των Γ’ και Δ’ εξαμήνων είναι πλήρους απασχόλησης, έχει διάρκεια 1200 ώρες και πραγματοποιείται σε φορείς του Οργανισμού κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με την εποπτεία στελέχους του ΟΚΑΝΑ και της Συντονίστριας σε θέματα εκπαίδευσης από την πλευρά του ΟΚΑΝΑ, όπως και Μελών ΔΕΠ του ΠΜΣ.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Scroll to Top