Ζαμπετάκης Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας Ζαμπετάκης σπούδασε Βιοτεχνολογία στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Integrated Master). Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές ειδίκευσης στον Έλεγχο Ποιότητας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη Βιομηχανική Διοίκηση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) της Γ.Γ.Ε.Τ.  Η έρευνα του εστίασε σε ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συμβάλουν στην παρακίνηση εργαζομένων. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές, με σχετική υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για τη μελέτη των στάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την αποδοχή και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην εργασία τους.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, με έμφαση στην μελέτη της ψυχολογίας της επιχειρηματικότητας ως διαδικασίας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, τόσο οικονομικής όσο και ως σύνολο βασικών ικανοτήτων που προωθούν την αυτοβελτίωση και ανάπτυξη του ατόμου. Η έρευνα του, μεταξύ άλλων, επικεντρώνεται στη Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά, μελετώντας το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, της δημιουργικότητας και των θετικών συναισθημάτων στο εργασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ποσοτικά εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ερευνητικά Προγράμματα:
«ForEMOsT: Sinking inequality: Business startup motivation and business growth in female entrepreneurship» (www.foremost.tuc.gr). Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ». Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) [2015-2016]

«EMO-ENTRE: Emotions evoked by entrepreneurship as a career choice: A road less travelled for enhancing science and engineering students’ business startup» (www.emonetre.tuc.gr). Πολυτεχνείο Κρήτης & Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [2013-2015]

«Ταυτοποίηση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης του Αγροτικού Πληθυσμού της Κρήτης και των Αιτιών Διαμόρφωσης της». ΑΤΕΙ Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΙΓΗΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [2012-2015]

«Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων από ιατρούς ελληνικών νοσοκομείων». Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών [2009-2010]

Scroll to Top