Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για να ολοκληρωθούν οι σπουδές του ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»  απαιτείται η εκπόνηση ΜΔΕ.  Η ΜΔΕ είναι επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η  ΜΔΕ είναι υποχρεωτική και συμβάλει στην επιστημονική ειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ν στο επιστημονικό πεδίο των εξαρτήσεων. Πριν την ανάληψη της ΜΔΕ, ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών.

Σκοπός της ΜΔΕ είναι ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια να συνθέσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις που απόκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών στο ΠΜΣ εμβαθύνοντας σε μία γνωστική περιοχή του τομέα της ψυχολογίας των εξαρτήσεων δια μέσου της έρευνας. Στη ΜΔΕ ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα καταδείξει τις απαραίτητες δεξιότητες έρευνας και χρήσης της επιστημονικής βιβλιογραφίας, της συγγραφής ερευνητικών πονημάτων και της υπεράσπισης των απόψεών του/της με τεκμηριωμένο τρόπο.

Η ΜΔΕ αφορά εμπειρική έρευνα που στοχεύει στην απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων μέσω διεξοδικής θεωρητικής τεκμηρίωσης και χρήση ποσοτικού ή ποιοτικού ή μικτού μεθοδολογικού ερευνητικού σχεδιασμού. Η διαδικασία του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης μιας ηθικά και δεοντολογικά ορθής εμπειρικής έρευνας προϋποθέτει την κατανόηση των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν, όπως η σε βάθος κατανόηση μιας πτυχής ενός θέματος που σχετίζεται με τις εξαρτήσεις, η μελέτη του υπό εξέταση φαινομένου, η επιλογή του κατάλληλου δείγματος, η μορφή και η ανάλυση των δεδομένων, το δημιουργικό/διαδικαστικό στάδιο της έρευνας, ο ρόλος των συμμετεχόντων, ο αναστοχασμός του/της ερευνητή/τριας στα αποτελέσματα, η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και η μέγιστη δυνατή συμβολή της.

Είναι σημαντικό η ΜΔΕ να διακρίνεται από πρωτοτυπία και να συσχετίζεται άμεσα με τον τομέα των εξαρτήσεων. Η πρωτοτυπία είναι δυνατόν να αφορά μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:

  • Κάλυψη βιβλιογραφικού κενού (π.χ. παραγωγή νέας θεωρίας ή/και νέων δεδομένων),
  • Διερεύνηση πτυχών ενός θέματος που δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί,
  • Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ενός θέματος,
  • Εξαγωγή νέων συμπερασμάτων για την κλινική πρακτική στις εξαρτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οδηγός Πρότασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Scroll to Top