Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας η οποία εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση τριών κύκλων (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) στο πεδίο της Ψυχολογίας και εστιάζει στη
διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και του εν γένει εκπαιδευτικού, ερευνητικού
και διοικητικού του έργου.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί να προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση για την απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών και εφαρμοσμένων κλινικών γνώσεων στον τομέα της χρήσης,
κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών, όπως και τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις, υπό την ευρύτερη οπτική της δημόσιας υγείας και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής
και υγειονομικής πολιτικής. Αποτελεί το μοναδικό ΠΜΣ που παρέχει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένες δομές στο χώρο των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι διετές,
χωρίς τέλη φοίτησης και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να στελεχώσουν και να εργαστούν σε Κέντρα
Πρόληψης, σε Προγράμματα Απεξάρτησης και σε Δομές και Οργανισμούς σχετικές με τις εξαρτήσεις.

Πλήρες κείμενο Πολιτικής Ποιότητας

Scroll to Top