Γενικά για τη Διπλωματική Εργασία

Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών ξεκινά η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών επιλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών τους σε συνεργασία με διδάσκοντα/ ουσα του Προγράμματος. Η διπλωματική εργασία αποτελεί την εμπειρική διερεύνηση (ποιοτική ή ποσοτική) ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Η εργασία πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας και μεθοδολογίας.

Η εκπόνηση θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Προγράμματος, η οποία θα οδηγεί στην απόκτηση του Δ.Μ.Σ., μετά από παρουσίαση και εξέταση σε τριμελή επιτροπή. Η Διπλωματική Εργασία συστήνεται ισχυρά να πραγματοποιείται σε κάποια από τις δομές όπου ο φοιτητής κάνει την πρακτική του άσκηση ή σε συνεργαζόμενο με αυτήν φορέα.

Κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επεξεργάζονται το θεωρητικό μέρος και τη μεθοδολογία της έρευνας της διπλωματικής τους εργασίας, την οποία παραδίδουν για αξιολόγηση στο τέλος του Γ’ εξαμήνου. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν γραπτό σχέδιο της έρευνας που θα διεξαγάγουν, έκτασης περίπου 400 λέξεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν στη Γραμματεία και θέτουν υπόψη της Σ.Ε. του Προγράμματος αντίγραφο του σχεδίου της προτεινόμενης εργασίας τους. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν προβεί στη συλλογή των δεδομένων της έρευνας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οδηγός Πρότασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Scroll to Top