Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Σοφία Τριλίβα,  Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Μαρία Μπάστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.

Εκ των μελών της, η Ε.Δ.Ε. εκλέγει, πέραν του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή, άλλα τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ρόλο (π.χ., διδασκαλία, εποπτεία διπλωματικών εργασιών), προκειμένου να συναπαρτίσουν την πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος. Έργο της Σ.Ε. είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή εξεταστική επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας. Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται, επίσης για μία διετία.

Scroll to Top